สรุปจำนวนทะเบียนเกษตรกร
      - กลุ่มเกษตรกรการเกษตรประตูป่าจำกัด จ.ลำพูน       จำนวน 59  คน    พื้นที่ 128   ไร่
      - กลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลเชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา      จำนวน 63  คน    พื้นที่  289.5  ไร่
      - กลุ่มลำไยแปลงใหญ่ตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่       จำนวน 25 คน    พื้นที่  101 ไร่