ทีมนักวิจัย

       1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ (หัวหน้าโครงการ)
       2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย
       3. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
       4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช
       5. นางจิรนันท์ เสนานาญ
       6. อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร
       7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เขาสุเมรุ
       8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค

  

พัฒนาเกษตรชาวสวนลำไยภาคเหนือตอนบนเพื่อยกระดับสู่ธุรกิจการผลิตลำไยแนวใหม่

Development of Raising Farmer in the North of Thailand for New Business Model