กลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลเชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา

จำนวน 63  คน    พื้นที่ 289.5   ไร่

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ขนาดพื้นที่/ไร่
1 สิงห์คำ  เชียงแรง 0987476751 3
2 บุญส่ง  เขจร 0849485680 8
3 สุวรรณ  เชียงแรง 0857152479 11
4 อุทัย  ดวงแก้ว 0884168366 12
5 บุญส่ง  เทพละ 0895540131 5
6 สมจิตร  เชียงแรง 0811807499 4
7 ประดิษฐ์  ปองคำ 0861970845 11
8 วิ่ง  เชียงแรง 0989847633 4
9 ปั๋น  เชียงแรง 0856533761 15
10 สมจิตร  ศักภิวัล 0868385232 0
11 สายหยด  เชียงแรง 8600311810 2
12 ธนาภรณ์  เชียงแรง 0895597412 4
13 วราภร  เจริญพงษ์ 0801345571 4
14 สุภาวรรณ  เชียงแรง 0857164094 5
15 แอ๋ว  รวมสุข 0828904582 3
16 แสงหล้า  ปองคำ 0636843736 5
17 เหนียม  จตุนาม 0975688932 3
18 เสริฐ  ปูชัย 0895413560 3
19 คำนวล  สอิ้งทอง 0872707407 4
20 ชุม   เชียงแรง 089-5549758 4
21 อุดม  รวมสุข 089-5611151 3
22 สมพิศ  ปวงคำ 081-7651091 1
23 โชคชัย  พลเสน 083-2529487 4
24 กิตติศักดิ์  เชียงแรง 089-0270731 10
25 ธนวัฒน์  ศักภิวัล 086-2825680 3
26 ชน  ปวงคำ 089-8554495 7
27 สีทน  ตามยุทธ 080-8614751 2
28 เถา  เชียงแรง 082-038559 10
29 จิราวรรณ  ดวงประเสริฐ 061-3262908 1
30 วสันต์  เชียงแรง 063-1587465 1
31 บัวลอย  จตุนาม 086-1914411 9
32 อุดม  จตุแสน 084-8104081 3
33 วิศววิท  อุปทิ 086-1813057 7
34 จุติพร  คาวีวงศ์ 080-1235566 4
35 ทองอยู่  ปองคำ 082-8910095 5
36 จักรชัย  จตุนาม 083-0679509 4.5
37 สมบูรณ์  ปัญญาฟอง 4
38 ประสงค์  อินทะรังษี 0879167758 7
39 ทวี  สุริยศ 082-1938208 4
40 มนู  วงศ์ใหญ๋ 081-2892667 3
41 อิ่นแก้ว  รวมสุข 086-1879710 13
42 พล  จตุแสน 089-9984606 9
43 บุญเปล่ง  รวมสุข 0
44 นิยม  จอมคำ 080-1311370 2
45 สม  อยู่ดี 093-16354761 2
46 ถ่าย  ดวงประเสริฐ 086-9701810 0
47 อารีย์  ดวงประเสริฐ 084-7396943 5
48 อิ่นคำ  เขจร 081-0285206 2
49 จารี  รวมสุข 1
50 ยวน  เชียงแรง 089-4316147 7
51 สมาน  คำประเสริฐ 1
52 บุญเลิศ  ดวงแก้ว 13
53 ชัยฤทธิ์  เทพอำนวย 089-8948761 2
54 โพธิ์ทอง  จตุนาม 087-2943208 8
55 บุญลพ  อยู่ดี 084-7396943 3
56 ถวิล  อุปธิ 086-1160283 4
57 เชิด  อูชัย 3
58 จันทร์เพ็ญ  เชียงแรง 7
59 จันทร์ฉาย  เชียงแรง 08939505649 5
60 เกรียงไกร   อุปธิ 0927033228
61 ธนาภรณ์  เชียงแรง 0895597412
62 จันทร์เพ็ญ  หอมนาน -
63 อุดร  จตุนาม 0616854300


Cinque Terre

  

พัฒนาเกษตรชาวสวนลำไยภาคเหนือตอนบนเพื่อยกระดับสู่ธุรกิจการผลิตลำไยแนวใหม่

Development of Raising Farmer in the North of Thailand for New Business Model