กลุ่มสหกรณ์การเกษตรประตูป่าจำกัด จ.ลำพูน

จำนวน 59  คน    พื้นที่ 128   ไร่

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ขนาดพื้นที่/ไร่
1 หทัยพร  สมทิพย์ 096-7549562 2
2 กิตติยา  การิตา 087-9223428 3
3 ประทีป  วิโรจน์ภัย 089-9986460 4
4 วีรพล  กลิ่นจันทร์ 081-6247995 2
5 สุกัญญา  เตพา 081-8812457 1
6 นิรันดร์  พิมสาร 095-8602578 1
7 โสภา  งามใส 080-8461525 2
8 ยงยุทธ  ชัยชนะ 086-7310052 3
9 ผกาพันธ์   ต๊ะวรรณา 083-4761759 3
10 นิพนธ์   ศรีจันทร์ติ๊บ 088-4349086 2
11 ณัฐวรรณ    มูลวิจิต 085-0340741 2
12 ซอน  ไชยชนะ 080-3822052 4
13 ศรีจันทร์  แสนคำวินิจ 093-7271478 1
14 ศรีทอน   มโนวรรณา 083-8678588 2
15 จันทร์มอญ์  พวงมาลัย 081-0308410 4
16 อัมพร    ดวงไทย 084-8086736 2
17 จรรยา   ใจพิจิตร 064-9069456 3
18 จันทร์เพ็ญ   อินโม่ง 095-6150214 2
19 ศรีวอน   ภิญโญจิต - 2
20 ผิล   คุณธรรม 087-1808371 2
21 สมาน  หมดใส 081-0237218 2
22 ผ่องศรี   วิปัญโส 086-1887796 2
23 ลำจวน   อุปละ 087-1801622 1
24 โสภา  งามใส 080-8461525 2
25 ไพเวศ   แสนต๊ะ 097-2311537 2
26 มูล   คำแสน 085-6260455 2
27 จักรคำ  อุ่นต๊ะ 098-9307014 1
28 ผ่องพรรณ   สิติวรรณา 084-7413788 1
29 สุทัศน์   กันธาทอง 081-9614229 4
30 ณัฐวุธ   วรรณวิจิตร 061-6366990 7
31 สายเพ็ญ   ชัยพฤกษ์ 082-9307094 2
32 อุดม   จอมคำ 084-1732545 4
33 นิพล   สาลลิขิต 094-0430919 1
34 นิคม   จิตตะวะนา 086-1864329 2
35 ไมตรี   เสือสืบพันธุ์ 089-6350708 2
36 จำลอง   พรหมวิจิตร 081-0273571 1
37 กรตติยา   กาวิตา 087-9223428 0
38 ศรีจันทร์   คำภิระวันนา 086-1852950 3
39 ณปภา   กันยะบุตร 084-4874245 4
40 สำรวย   จิตะวนา 086-9100947 1
41 ฟองจันทร์   วรรณอนันต์ - 4
42 สุกัญญา   พรหมจักร 065-4267417 2
43 สุพัตรา   ขันอ้าย 091-0797449 1
44 วันเพ็ญ   ลาพิงค์ 085-7172473 2
45 สุพล   ไชยชะนาญ 082-8890609 2
46 ยอดเรือน  วรรณชัย 087-0091338 2
47 ทัศนีย์   คุณาวงศ์ 083-5740841 1
48 สนทะรี   สุริยะวงค์ 062-3057247 6
49 ไพรวัลย์   สุทธโทธน 085-6243192 8
50 ศรีนวล   ปาละวันนา 080-6707592 2
51 นิพนธ์  ศรีวิติ๊บ 088-4349086 1
52 สมพร   วิปันเขตร์ 088-2630624 2
53 ซาว   โยธา 053-500395 1
54 พิสิษฐ์   จำปาทอง 089-9550121 1
55 มงคล   ดวงวะนา 088-4163900 2
56 admin ประตูป่า  เจ้าหน้าที่ประตูป่า 5555
57 admin ประตูป่า2  admin ประตูป่า2
58 สยาม  ลอลีเลิส 0861837448
59 สรวิศ  เปรมมณี -


Cinque Terre

  

พัฒนาเกษตรชาวสวนลำไยภาคเหนือตอนบนเพื่อยกระดับสู่ธุรกิจการผลิตลำไยแนวใหม่

Development of Raising Farmer in the North of Thailand for New Business Model