กลุ่มลำไยแปลงใหญ่ตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

จำนวน 25  คน    พื้นที่ 101   ไร่

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ขนาดพื้นที่/ไร่
1 จำลอง   หนอเบอะ 061-2906854 50
2 จันทิพย์    เรือนโนวา 082-8893344 1
3 อารีย์   ศรีตันดา 093-1344278 4
4 วิไล   จาปัญญะ 082-7592850 6
5 ผ่องศรี   ดวงจันทร์ 092-5092025 1
6 จำเนียง   นันต๊ะพงษ์ 087-1784135 4
7 แสงเดือน   ฟองจันทร์ตา 086-9164671 4
8 ทิยันต์   ไชยชนะ 081-5310907 5
9 จำลอง   ใจมา 089-5557890 3
10 สวัสดิ์   พงษ์เทพ 097-0097961 2
11 พวงทิพย์   ฟองจันทร์ตา 087-1775403 3
12 สมเดช   เป็งธินา 7
13 พรชัย   ไชยสิทธิ์ 080-6702426 2
14 ตุ่นแก้ว   ทองสุข 089-4348063 3
15 สมบูรณ์   หน่อมอม 064-7066800 3
16 ประดิษฐ์   ศรีตันดา 082-1877369 2
17 มาลี   คำวงศ์ษา 099-8291045 1
18 กันตรี  ผาษ์มอญ -
19 ธานี  พงศ์เทพ 0619063149
20 หนิ้ว  ยานัง 0617472782
21 ประทาน  อารีย์ 0888570988
22 ยุทธ  กันทะวงศ์ 0939808832
23 สัมพันธ์  ฟองจันทร์สม 0816034741
24 นิกุล  แสนต๊ะ 0841764981
25 กานดา  กันทา 0931904116


Cinque Terre

  

พัฒนาเกษตรชาวสวนลำไยภาคเหนือตอนบนเพื่อยกระดับสู่ธุรกิจการผลิตลำไยแนวใหม่

Development of Raising Farmer in the North of Thailand for New Business Model