โครงการ : การพัฒนาเกษตรกรชาวสวนลำไยของภาคเหนือตอนบน เพื่อยกระดับธุรกิจการผลิตลำไยแนวใหม่
Development of Raising Farmer in the North of Thailand for New Business Model

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตลำไยของเกษตรกรให้ได้คุณภาพอย่างยั่งยืน
     2. เพื่อหาแนวทางการลดความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวลำไยในพื้นที่
     3. เพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย และลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
     4. เพื่อทดสอบตลาดใหม่ ที่จะสามารถช่วยเพิ่มช่องทางจำหน่ายลำไยสดของกลุ่มได้ในอนาคต

กรอบแนวคิดในการดำเนินงานของโครงการ

  

พัฒนาเกษตรชาวสวนลำไยภาคเหนือตอนบนเพื่อยกระดับสู่ธุรกิจการผลิตลำไยแนวใหม่

Development of Raising Farmer in the North of Thailand for New Business Model